စီမံကိန္းေဒသမ်ား

EPD စီမံကိန္းကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိပါသည္။ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ ေနရာအား နတလ ၏ သေဘာတူညီခ်က္ ႏွင့္ ေစတနာ မွ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္မႈ အေပၚအေျခခံ၍ ေရြးခ်ယ္ သတ္မွတ္ ပါသည္။ လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ ေတာင္ ၾကီးျမိဳ႕ အေျခစိုက္ စီမံကိန္း ရံုးႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း တြင္ လားရွိဳးျမိဳ႕ အေျခစိုက္ စီမံကိန္း ရံုးမ်ား တည္ရွိ ပါသည္။