လယ္ယာ စုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ တုိးခ်ဲ႕ျခင္း

မ်ားေသာ အားျဖင့္ ေစတနာ အဖြဲ႕၏ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ေသာ ေဒသမ်ားမွာ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးျဖင့္ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားျဖစ္ျပီး၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏ ၀င္ေငြမွာလည္း အဓိက စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းတြင္သာ အေျချပဳပါသည္။ ေက်းလက္ ျပည္သူမ်ား၏ လူေနမွဳ အဆင္႕အတန္း တုိး တက္ ျမင့္မား ေစရန္ႏွင့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား အရည္ အေသြး ျမင့္မား လာေစရန္ ေစတနာ အဖြဲ႕မွ “ေျမၾကီးထဲ တြင္ ရွိေသာ ေဒသအဏုဇီ၀ပိုး” ကို အသုံး ျပဳ၍ ဒိုခ်ပ္ကင္း သဘာ၀ ေျမၾသဇာ ျပဳလုပ္နည္း ႏွင့္ ၀ါးမီးေသြး ေပါင္းခံ ရည္ ထုတ္လုပ္နည္းမ်ား အား အခါ အားေလွ်ာ္စြာ သရုပ္ျပပြဲမ်ား ေဆာင္ရြက္ ျပသ ေပးသကဲ႕သို႕ ၊ ေက်းရြာ ေန ေတာင္သူ လယ္သမား လူရြယ္ မ်ားအား ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိေသာ ဂ်ပန္ ႏုိင္ငံ၊ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုျဖစ္သည္႕ ကမၻာ႔ လူသား အဖြဲ႕အစည္း (Terra People Association) မွ ဖြင့္လွစ္ ပို႔ခ် လ်က္ရွိေသာ အျပန္အလွန္ ဆက္ႏြယ္ အက်ိဳးျပဳ စိုက္ပ်ိဳးေရး သင္တန္းသို႔ တက္ေရာက္ခြင့္ ရရွိရန္ သက္ ဆိုင္ရာႏွင့္ ညွိႏိႈင္း ကူညီ ေဆာင္ရြက္ ေပးလွ်က္ ရွိပါသည္။