သူတို့စကားသံ

ကြၽန္ေတာ္တို႕ ေဖာင္းျပား ေက်းရြာသည္ ရပ္ေစာက္ျမိဳ႕နယ္၊ အလယ္ေခ်ာင္ေက်းရြာအုပ္စုတြင္ ဓႏု(ဗုဒၶဘာသာ) လူမ်ိဳးမ်ား ေပါင္းစည္း ေနထုိင္ သည့္ ေက်းရြာတစ္ရြာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွစတင္၍ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ အစိုးရ အဖြဲ႕မဟုတ္ေသာ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေစတနာအဖြဲ႕၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈျဖင့္ (၆၀_၃၀)ေပ အတိုင္းအတာရွိ မူလြန္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ တစ္ေဆာင္ကို ရပ္ရြာလူထု၏ လုပ္အား၊ ေငြေၾကးတို႔ျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ကာ ေဆာက္လုပ္ ျပီးစီး ၍ ယခု အခါ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အဖူး အပြင့္မ်ားျဖစ္ေသာ ရပ္ရြာလူထု၏ရင္ေသြးငယ္ ေက်ာင္းသူ / သားမ်ား အမိုးအကာ လံုျခံဳစြာျဖင့္ စိတ္ေအး ခ်မ္းသာစြာ ပညာ သင္ၾကားႏုိင္ျပီျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕အျပင္ ရပ္ရြာလူထုမွ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈမ်ားကို ေစတနာအဖြဲ႕မွ ျပန္လည္ေပးအပ္လာေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးရံပံုေငြ (၄၇) သိန္းကို မတည္လွ်က္ အေသးစားေရအား လွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္း လုပ္ကုိင္ခဲ့ရာ ယခုအခါတြင္ ေဖာင္းျပားေက်းရြာတစ္ရြာလံုး လွ်ပ္စစ္မီး မ်ား ထိန္ထိန္လင္းကာ တစ္အိမ္ ကို တစ္လ တစ္ေထာင္ႏႈန္းျဖင့္ တုံ႔ျပန္ လာေသာ၀င္ေငြ (၁၁၀၀၀၀)ျဖင့္ ဆရာ / မမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းမွ လုိအပ္ခ်က္ မ်ားကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျပီျဖစ္ပါသည္။ ထုိမွ်သာမက ဂ်ပန္ၾသဂဲနစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး နည္းပညာ မ်ားကို ကြၽန္ေတာ္တို႕ ရြာသူ / သားမ်ား ေတာင္းဆုိခဲ့ရာ နိပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ ေစတနာအဖြဲ႕မွ ၂၀၁၀ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လမွ စတင္ ၍ ပညာရွင္မ်ား ေစလႊတ္ကာ ဒိုခ်ကင္း သဘာ၀ေျမၾသဇာ၊ ဘိုကာရွီေျမၾသဇာ၊ ၀ါးေပါင္းခံရည္၊ ငါးအမိုင္ႏို အက္ဆစ္ ႏွင့္ သစ္ပင္အခ်ဥ္ ေဖာက္ရည္မ်ား ျပဳလုပ္နည္း၊ သံုးစြဲ နည္းမ်ားကို သင္တန္း ေပးကာ စံျပ ေတာင္သူမ်ား ေရြးခ်ယ္၍ စမ္းသပ္ စိုက္ပ်ိဳးေစျပီး စိုက္ပ်ိဳးေရး ပညာရွင္မ်ား ရြာကို တစ္လ တစ္ၾကိမ္ ဆင္းကာ နည္းပညာ သစ္မ်ား ေ၀ငွေပး၍ ယခုအခါ စပါး၊ ေျပာင္း၊ ပဲစင္းငံု၊ ၾကံ၊ ပန္းႏွမ္းစသည့္ သီးႏွံမ်ား ေအာင္ျမင္ ျဖစ္ထြန္းလွ်က္ရွိပါသည္။