အေသးစားစီမံကိန္း

၁။ ရည္ရြယ္ခ်က္

က်ာင္းေဆာင္သစ္ လိုအပ္ခ်က္ ျမင့္မားေသာ္လည္း ေစတနာ အဖြဲ႔ဧ။္ EPD စီမံကိန္း သတ္မွတ္ခ်က္မူမ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ သျဖင့္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္မျဖစ္ႏိုင္ေသာ အေျခခံ ပညာမူလတန္း၊ မူလတန္းလြန္၊ အလယ္တန္း ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ရည္ရြယ္၍ အေသးစား စီမံကိန္း(EPD)ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစားစီမံကိန္း (Mini-Project) ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖင့္ ကေလးမ်ား ပညာသင္ယူရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႔ေဒသရွိ ေက်ာင္းဧ။္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး ကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ တာ၀န္ယူ စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

၂။ စီမံကိန္းေက်ာင္း ေရြးခ်ယ္ျခင္းႏွင့္ လိုအပ္သည္႔ အခ်က္အလက္မ်ား

ေစတနာအဖြဲ႔ဧ။္ EPD စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ေနသည္႔ ေဒသအတြင္း ရွိျပီး၊ လက္ရွိစာသင္ေဆာင္ကို ျပင္ဆင္ရန္၊ တိုးခ်ဲ႕ရန္(သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ရန္ (အလ်ားေပ ၆၀ x အနံေပ ၃၀ ထက္မပိုေသာေက်ာင္းေဆာင္) လိုအပ္ခ်က္ျမင့္မားေသာ အေျခခံပညာမူလတန္း၊ မူလတန္းလြန္၊ အလယ္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို အဓိကထား၍ ေရြးခ်ယ္ ပါမည္။ အဆိုပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ စာသင္ေက်ာင္းမ်ားကို အေသးစား စီမံကိန္းအစီအစဥ္ျဖင့္ ပံ့ပိုးကူညီျပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ားကလည္း မိမိတို႔တတ္ႏိုင္သည္႔ဖက္မွေန၍ ေငြေၾကး၊ ေဒသတြင္းရွိ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း ႏွင့္လုပ္အားေပးမ်ား ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ပူးေပါင္းပါ၀င္လိုသည္႔ စိတ္ဆႏၵ မရွိသည္႔ ေဒသမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ ျခင္းျပဳမည္မဟုတ္ပါ။

၃။ လုပ္ငန္းစဥ္

အေသးစား စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေလ်ာ္ေသာေက်ာင္းမ်ားကို သတ္မွတ္ျပီးပါက ေစတနာအဖြဲ႔သည္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း ဧ။္ သေဘာတူခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရန္အတြက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္းသို႔ အဆိုျပဳ လႊာ တင္သြင္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

၄။ စီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း

ေစတနာအဖြဲ႔သည္ အေသးစားစီမံကိန္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္သည္႔အခါတြင္ သက္ဆိုင္ရာစာသင္ ေက်ာင္း/ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၅။ အစီရင္ခံစာတင္ျပျခင္း

အေသးစား စီမံကိန္းတစ္ခုစီဧ။္ လုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မႈျပီးစီးပါက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မွဳ ျပီးစီးေၾကာင္း အစီရင္ခံစာကို နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနႏွင့္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း သို႔ တင္ျပမည္ ျဖစ္ပါသည္။