ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္း

”ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္း”

ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္း ဆိုသည္မွာ ေစတနာအဖြဲ႕ဧ။္ “ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ ပညာ သင္ၾကားျခင္း စီမံကိန္း” ဧ။္ အေရးၾကီး ဆံုးေသာ အခန္း က႑တြင္ ပါ၀င္ပါသည္။ ဤလုပ္ငန္းသည္ ေက်ာင္းေဆာင္ သစ္ ေရရည္ တည္တ့ံခိုင္ျမဲေရး၊ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားဧ။္ ၀င္ေငြ တိုးတက္မ်ားျပားလာ၍ ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး လုပ္ငန္းကို ပိုမို လုပ္ေဆာင္ လာႏုိင္ေရး၊ တဖန္ ၀င္ေငြတိုး လုပ္ငန္းမွ တဆင့္ မိဘမ်ားဧ။္ စီးပြားေရး အခက္ အခဲကို ေျပလည္ ေစ၍ ေက်ာင္းမတက္ႏိုင္ၾကေသာ ေက်ာင္းသား ဦးေရအား ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ လုပ္ေဆာင္ လွ်က္ရွိပါသည္။

 

ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေရရွည္ တည့္တံ့ ခိုင္ျမဲေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ ေငြေၾကး ပမာဏ လုိအပ္ပါသည္။ သို႕ရာတြင္ ထိုေငြေၾကး အား ေဒသခံျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ ပံ့ပိုးႏိုင္စြမ္း မရွိၾကပါ။ အစိုးရမွ ေထာက္ပံ့ထားေသာ ပံ့ပိုး ေငြေၾကးမွာလည္း ဆရာ / မ၊ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦး၊ စာသင္ခန္း၊ ေက်ာင္းသံုးပရိေဘာဂ၊ အိမ္သာ စသည္မ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိုျခင္းတို႕ေၾကာင့္ ထိုေနရာမ်ားတြင္ သံုးစြဲေနရသည့္အတြက္ အကန္႕အသတ္ျဖစ္လွ်က္ ရွိပါသည္။

 

အစိုးရခန္႕ဆရာ / မမ်ားအား မိမိတို႕ေက်ာင္းတြင္ ေရရွည္ေနထိုင္မႈအဆင္ေျပေစရန္အတြက္ ေက်းရြာမွ ဆန္၊ ဆီ၊ ခရီးစရိတ္ ေထာက္ပံ့ျခင္းအျပင္ ေက်ာင္းအေဆာက္အဦးေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပင္ဆင္ျခင္းတြင္ လည္း ေကာင္း၊ လမ္းေဖာက္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း တြင္လည္းေကာင္း၊ ေက်းရြာ ဘုန္းေတာ္ၾကီး ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ျပဳျပင္ျခင္း တြင္လည္းေကာင္း ေက်းရြာသူ / သားမ်ားသည္ ေငြေၾကး ထည့္၀င္ ေနရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႕ မ်ားျပား လွေသာ ေငြေၾကး ပမာဏအား ၀င္ေငြ နည္းပါးလွေသာ ေတာင္သူ လယ္သမား မ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ပူးေပါင္း ထည့္၀င္ႏိုင္စြမ္းမရွိၾကပါ။

 

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အေျခအေန မ်ားတြင္၊ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၀င္ေငြ တိုးလုပ္ငန္းကို အေကာင္ အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ၎တို႕ဧ။္ ၀န္္ထုပ္၀န္ပိုးမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစကာ ကေလးငယ္မ်ားလည္း အလြယ္ တကူ ေက်ာင္းဆက္ လက္တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းအား အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါသည္။

 

ေစတနာအဖြဲ႕ ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းျပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာက္လုပ္သည့္ အခါ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားမွ အုတ္ျမစ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းကို တာ၀န္ယူ ရပါသည္။ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ အုတ္ျမစ္အျပင္ ေငြေၾကး(ေက်းရြာမွတတ္ႏိုင္သည့္ပမာဏ)၊ ေက်းရြာ အစီ အစဥ္ျဖင့္ စုေဆာင္း ထားရွိသည့္ ေဆာက္လုပ္ေရး ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ားရွိပါက အဆိုပါကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ား၊ မိမိတို႕ေဒသ အတြင္း ထြက္ရွိသည့္ သဲ၊ ေက်ာက္ အစရွိသည့္ ကုန္ၾကမ္း ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိမိတို႕ဆႏၵအရ ေပးေသာ လုပ္အား ေပးမ်ား ပါ၀င္ၾကပါသည္။

 

ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ လုပ္ငန္းျပီးဆံုးခ်ိန္၌ ေစတနာအဖြဲ႕မွ ေက်ာင္းေဆာက္ လုပ္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဧ။္ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈမ်ားကို ျပန္လည္ တြက္ခ်က္ျပီး ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ရံပံုေငြအျဖစ္ ေက်းရြာသို႕ ျပန္လည္ ေပးအပ္ပါသည္။ ေစတနာမွ ျပန္လည္ ေပးအပ္ေသာ ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးရံပံုေငြျဖင့္ ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာ္ မတီမွ ဦးေဆာင္ျပီး ၀င္ေငြ တိိုးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳး ေကာ္မတီႏွင့္ ရြာသူ / သား မ်ားသည္ မိမိတို႕ ေဒသႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းကို စဥ္းစား ဆံုးျဖတ္ျပီး စီမံ ခ်က္ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။

 

ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားသည္ ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းကို ေရြးခ်ယ္သည့္ အခါ ေအာက္ပါ အခ်က္မ်ားေပၚ မူတည္၍ စဥ္းစားေရြးခ်ယ္ပါသည္။

(၁) အက်ိဳးအျမတ္ရရွိျပီး စဥ္ဆက္ မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ လုပ္ငန္း၊
(၂) ရပ္ရြာလူထုမွ သေဘာတူညီ သည့္လုပ္ငန္း
(၃) ရပ္ရြာမွ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္း
(၄) ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေထာက္အကူျပဳလုပ္ငန္း

 

အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကူညီမႈရွိ သည့္ လုပ္ငန္းကို ေရြးခ်ယ္ျပီးပါက စီမံခ်က္ေရး ဆြဲျပီး ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး ေကာ္မတီႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူ မ်ားက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ရပါမည္။