ေအာင္ျမင္မႈမ်ား

EPD စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္မွဳ(ေအာင္ျမင္မွဳ)

EPD စီမံကိန္းအား ေအာက္ေဖၚျပပါ လုပ္ငန္းစဥ္(၅)ရပ္ျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖၚ ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရွိပါသည္။
(၁) ကြင္းဆင္းေလ႕လာျခင္း
(၂) စာသင္ေက်ာင္း ေဆာက္သစ္ေဆာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ အလုပ္ရုံ ေဆြးေႏြးပြဲ ေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၃) ေက်းရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း
(၄) သဘာ၀ အေျခခံ စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ ႏွင့္ နည္းပညာျပန္႕ပြား ေစရန္ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား
(၅) ျပန္လည္ ေလ႕လာသုံးသပ္ျခင္း

ထုိ႕အျပင္ ေစတနာအဖြဲ႕မွအခါအားေလွ်ာ္စြာ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္မား ေသာ္လည္း ေစတနာ အဖြဲ႕ ၏ EPD စီမံကိန္း သတ္မွတ္ခ်က္မူ မ်ားႏွင့္ မကိုက္ညီ သျဖင့္ စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ မျဖစ္ႏုိင္ေသာ ေက်ာင္းမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္၍ အေသးစား စီမံကိန္း (Mini Project)ကို ျဖည္႕စြက္ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။ အေသးစားစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖင့္ ကေလးမ်ား ပညာသင္ ယူရန္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေက်ာင္းပတ္ ၀န္းက်င္ ရရွိေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ မိမိတို႕ေဒသရွိ ေက်ာင္း၏ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ကို မိမိတို႕ ကုိယ္တိုင္ တာ၀န္ယူစီမံ ခန္႕ခြဲႏုိင္ရန္ အတြက္လည္း ရည္ရြယ္ပါသည္။

ထို႕အျပင္ ခြၽင္းခ်က္ အေနႏွင့္ ၂၀၀၉ခုႏွစ္၊ ဧျပီလ အစပိုင္းမွစတင္၍ နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္း သားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ႏွင့္ စည္ပင္သာယာေရး ၀န္ၾကီးဌာန၊ ၀န္ၾကီး၏ လမ္းညႊန္ မွဳျဖင့္ ဆုိင္ကလုံး မုန္တုိင္းဒဏ္ ျပင္းထန္စြာ ခံခဲ႕ရေသာ ပ်က္စီး ခဲ႕ရေသာ ဧရာ၀တီျမစ္၀ ကြၽန္းေပၚ ေဒသမ်ားျဖစ္သည္႕ မအူပင္ ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေညာင္တုန္း ျမိဳ႕နယ္မ်ား တြင္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ (၃)ေက်ာင္းအား ေဆာက္လုပ္ ခဲ႕ျပီး ျဖစ္ပါသည္။