ျငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ ဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္ေရး အတြက္ ပညာ သင္ၾကားျခင္း စီမံကိန္း

Survey for the selection of the target school of the EPD Project

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေက်းလက္ ေဒသမ်ားတြင္ စာသင္ခန္းမ်ား လံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ ေက်ာင္းေဆာင္မ်ား ေဟာင္း ႏြမ္းပ်က္စီးေနျခင္း၊ ဆရာ/မ ဦးေရလံုေလာက္မႈ မရွိျခင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ကေလးမ်ားမွာ မိဘစီးပြားေရး အေျခအေန အရ ပညာ သင္ယူ ႏိုင္မႈမရွိျခင္း စသည့္အခ်က္ မ်ားသည္ ပညာ သင္ၾကားေရး အတြက္ ရင္ဆိုင္ေနရ သည့္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခက္အခဲမ်ား ကို ေက်ာ္လႊား ႏိုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္၍ ေအာက္ပါ လုပ္ငန္းစဥ္(၃) ရပ္ျဖင့္ ေစတနာအဖြဲ႕၏ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပညာ သင္ၾကားျခင္း (EPD) စီမံကိန္း” ကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ပါ သည္။

 

(၁) ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါ၀င္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ မႈျဖင့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္း။

(၂) ေက်ာင္းေဆာင္ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္း၊ ဆရာ/မမ်ားအား ေထာက္ပ႔ံေပးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ မိသားစု၀င္ ကေလးမ်ားအား ပညာသင္စရိတ္ေထာက္ပံ႔ေပးျခင္းႏွင့္ ေက်းရြာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ရန္ပံုေငြရရွိေစၿပီး၊ ေဒသ အေျခအေနႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ၀င္ေငြ တုိးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ပံ႔ပိုးျခင္း။

(၃) စိုက္ပ်ိဳးေရးကိုအေျခခံေသာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔သား/သမီးမ်ား၏ ပညာ ေရးကို ျပန္လည္ အာရံု စိုက္လာႏုိင္ရန္ သြယ္၀ိုက္ေသာနည္းျဖင့္ ဆက္ႏြယ္ လ်က္ရွိသည့္ စုိက္ပ်ိဳးေရး ထြက္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား အရည္အေသြး ျမင့္မားၿပီး ပိုမိုထြက္ရွိႏိုင္ေသာ သဘာ၀ အေျခခံစိုက္ပ်ိဳး နည္းစနစ္မ်ား သင္ယူ ေလ႔လာႏိုင္ရန္ ပံ႔ပိုးကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

(၁) ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေဆာက္လုပ္ေရး

စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ေဒသမ်ားသို႕ ကြင္းဆင္းေလ့လာျခင္း

(၁) နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွအမ်ားအားျဖင့္ ျမိဳ႕နယ္ တစ္ျမိဳ႕နယ္လွ်င္ (၃)ေက်ာင္းႏႈန္းျဖင့္ EPD စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေပးပါ သည္။

(၂) အဆိုပါ ေက်ာင္းမ်ားသို႕ ေစတနာအဖြဲ႕မွ ကြင္းဆင္းေလ့လာ သြားေရာက္၍ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြး ညိွႏိႈင္းကာ EPD စီမံကိန္းျဖင့္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေက်ာင္းမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္ပါသည္။ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲ မတိုင္မီတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္း ထားျပီး ျဖစ္ရပါမည္။ အကယ္၍ ဖြဲ႕စည္းမထားေသးပါက၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားေပးရန္ ေတာင္းဆို ပါသည္။ ေစတနာ အဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီ၊ ဆရာ/မမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

(၃) အဆိုပါေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ေသာ အေျခခံ နည္းစနစ္မ်ား၊ EPD စီမံကိန္းသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေသာ စီမံကိန္း ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ပညာေရး၀န္ၾကီးဌာနမွ သတ္မွတ္ထားသည္႕ စံနမူနာကို အေျခခံထား၍ အုတ္ျမစ္ ေဆာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းအား ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွ ပူးေပါင္း ပါ၀င္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေစတနာ အဖြဲ႕မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားပါသည္။

(၄) ကြင္းဆင္း ေလ့လာသြားေရာက္ ျပီးေနာက္၊ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေမွ်ာ္မွန္းကုန္က်စရိတ္၊ ေက်ာင္း ေဆာင္အသစ္လုိအပ္မႈ၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားဧ။္ ပူးေပါင္း ထည့္၀င္မႈ၊ ထိုေဒသ တြင္ EPD စီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ထိုေဒသ သာမက‘ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားပါ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မႈ အတြက္ အက်ိဳး သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ စသည့္ အေသးစိတ္ အခ်က္ အလက္ မ်ားအေပၚ အေျခခံ၍ အကဲျဖတ္ အမွတ္ ေပးပါသည္။

(၅) အကဲျဖတ္အမွတ္မ်ားအေပၚအေျခခံ၍ ေစတနာအဖြဲ႕သည္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၊ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာနတို႕ႏွင့္ တိုင္ပင္ညိွႏိႈင္းကာ EPD စီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္ပါသည္။

 

ေက်ာင္းေဆာင္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

(၁) EPD စီမံကိန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေက်ာင္းမ်ားေရြးခ်ယ္ျပီးေနာက္၊ ေက်ာင္းအသီးသီးတြင္ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး ေကာ္မတီႏွင့္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ပါသည္။ အမ်ား အားျဖင့္ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း မစတင္မီ အလုပ္ရံု ေဆြးေႏြးပြဲအား ႏွစ္ၾကိမ္မွ သံုးၾကိမ္အထိ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ ၎ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေက်ာင္းေဆာင္အရြယ္ အစား၊ ေဆာင္ၾကမ္း၊ နံရံ၊ အမိုး၊ မ်က္ႏွာက်က္ စသည္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ၾကမ္းပစၥည္း၊ အိမ္သာ၊ မိလႅာကန္၊ ေရေလွာင္ကန္ အရြယ္အစား၊ လိုအပ္ေသာ စာေရးစားပြဲ၊ ကုလားထုိင္၊ ေက်ာက္သင္ပုန္း အေရအတြက္၊ ေမွ်ာ္မွန္းေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္း ပါ၀င္မႈစသည္မ်ားကို ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးၾကပါသည္။

(၂) ေကာ္မတီမွ ခန္႕အပ္ေသာ လက္သမားႏွင့္ ေကာ္မတီတို႕ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၾကပါသည္။

(၃) ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညိွႏိႈင္း ေဆြးေႏြးျပီးေနာက္၊ ေက်ာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းကို စတင္ပါသည္။ ေစတနာ အဖြဲ႕မွ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အတြင္း သတ္မွတ္ ကာလအလိုက္ သြားေရာက္၍ စံုစမ္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအတြက္ ေငြေၾကး ပံ့ပိုးေပးျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါသည္။ ေငြေၾကးအား ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းအစီအစဥ္၊ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈအေပၚ အေျခခံ၍ ေက်ာင္းေဆာက္ လုပ္ေရး ေကာ္မတီသို႕အရစ္က် ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေက်ာင္းေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း စတင္ခ်ိန္မွ ျပီးဆံုးခ်ိန္ အထိသည္ အမ်ားအားျဖင့္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေပၚမူတည္၍ ေလးလမွငါးလခန္႕ ၾကာျမင့္ပါသည္။ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းျပီးဆံုးပါက စာသင္ေက်ာင္း ေဆာင္သစ္အား ပညာေရး ၀န္ၾကီးဌာနသို႕ လႊဲေျပာင္း ေပးအပ္ ပါသည္။

 

Saetanar EPD စီမံကိန္းအား ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္း

EPD စီမံကိန္းဧ။္ အက်ိဳးရလာဒ္အား သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္၊ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေဆာက္လုပ္ျပီး ေနာက္ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအသီးသီးဧ။္ တိုးတက္ လာေသာ ေက်ာင္းသား ဦးေရ၊ အျခား တိုးတက္ မႈအေျခအေန ႏွင့္ ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မႈ အေျခအေနအစရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္း ရန္ ေစတနာအဖြဲ႕မွ သက္ဆုိင္ရာ ေက်ာင္းအသီးသီးဧ။္ သြားေရာက္ ေလ့လာလ်က္ရွိ ပါသည္။

 

ေက်းရြာဖြံ႕ျဖိဳးေရး ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းအား ျပန္လည္ ေလ့လာ သံုးသပ္ျခင္း

ေက်းရြာ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းသည္ ေက်းရြာသူ/သားမ်ားအတြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ၎တို႕သည္ ထိုကဲ့သို႕ေသာလုပ္ငန္းႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္း၀င္မႈ မရွိေသး ပါက၊ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏိုင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ရံဖန္ရံခါတြင္ ေက်းရြာ မ်ားသို႕ သြားေရာက္၍ ၀င္ေငြတိုးလုပ္ငန္းအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနမႈ၊ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ ရင္ဆိုင္ေနရျခင္းရွိ/မရွိ၊ ရွိပါက လိုအပ္ေသာအၾကံဥာဏ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးရန္၊ ရရွိလာေသာ ၀င္ေငြအား သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္စြာ အသံုးခ်မႈရွိ/မရွိအား သိရွိႏိုင္ပါရန္ ျပန္လည္ေလ့လာသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။